Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Zoneenter Baner

Regulamin

Regulamin

 §1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania dla osób indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym znajdującym się w domenie zoneenter.pl (zwanym dalej "Serwisem" lub "Sklepem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Sklep internetowy ZoneEnter prowadzony jest pod adresem: www.zoneenter.pl

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zoneenter.pl  , składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym zoneenter.pl , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płątności, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego zoneenter.pl  w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego zoneenter.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zoneenter.pl  zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego zoneenter.pl , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego zoneenter.pl  lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego zoneenter.pl  do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego zoneenter.pl  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

6. ZoneEnter w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego zoneenter.pl  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego zoneenter.pl  z infrastrukturą techniczną Klienta. 

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego zoneenter.pl  nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowegozoneenter.pl  również nie wymaga rejestracji. 


§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym zoneenter.pl  (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając niezbędne dane. Na podany adres email, automatycznie przysłany zostanie formularz z linkiem do aktywacji konta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym zoneenter.pl , automatycznie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym zoneenter.pl , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego zoneenter.pl , są nieodpłatne.  

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym zoneenter.pl  każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego zoneenter.pl  należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem pracownika ZoneEnter, wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym zoneenter.pl . 
 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zoneenter.pl 

1. Logowanie do Sklepu Internetowego zoneenter.pl  odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (w tym celu wybrać należy lewym klawiszem myszy, swoją nazwę w górnej części strony).  

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego zoneenter.pl ,

3. Firma ZoneEnter uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego zoneenter.pl  za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym zoneenter.pl . 

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego zoneenter.pl  mogą być zgłaszane firmie ZoneEnter 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  

6. Zakup większych ilości, proszę konsultować z obsługą sklepu.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym zoneenter.pl . W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym zoneenter.pl oraz dzielenia Konta bądź wykupionych usług przez osoby trzecie.

8. Podane przez Użytkowników dane osobowe ZoneEnter zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)

9. Bez zgody i w porozumieniu ze sprzedawcą, nie przysługuje zakup hurtowy produktów w postaci środków płatniczych (Paysafecard itp), które objęte są ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Realizacja takich zamówień, może zostać wstrzymana do wyjaśnienia.

10. Niniejszy Sklep internetowy służy do udostępniania w czasie rzeczywistym przez Użytkowników swoich treści  (zwanych ogólnie "Materiałami") innym osobom.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego zoneenter.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zoneenter.pl : 

a) jeśli podlegają pod ustawę o VAT, zawierają podatek VAT 23% obowiązujący na terytorium Polski i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   

5. Promocje w Sklepie Internetowym zoneenter.pl  nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§ 5 Formy płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

1. Przelew gotówkowy 

2. Płatność PayPal obsługiwana ręcznie, zlecenia tej formy płatności, uzgadniane z obsługą sklepu, obsługiwane są z doliczeniem dodatkowej prowizji.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz płatności kartą jest DotPay.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną z rachunku bankowego, zwrot nastąpi na rachunek z którego została wykonana płatność

6.  Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą zostanie zrealizowany w ciągu najdalej 48 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 6 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego zoneenter.pl  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.  

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) logowanie się nie jest obowiązkowe;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup” (lub równoznaczny);

c) dodawać kolejne produkty lub przejść do finalizacji zamówienia;

d) wybrać formę płatności;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zamów” oznaczający finalne złożenie zamówienia;

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, ZoneEnter dokona zwrotu wpłaconych środków, jednakże nie później niż do 14 dni. Zwrot nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od momentu dostarczenia produktu, zgodnie z Ustawą. Odstąpienie nie dotyczy towarów i usług wyłączonych ze zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r

 

§ 8 Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację poprzez otrzymany w procesie zamówienia formularz.

2. Poprawne przyjęcie i zaakceptowanie kodu przez system, automatycznie potwierdza jego sprawność. Błędna taryfikacja lub naliczanie opłat w posiadanej taryfie, należy reklamować u operatora/wystawcy.

3. Firma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem) dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. 

4. Przedmioty zakupione fizycznie, wysyłkowo, w celu reklamacji proszę najpierw skontaktować się z firmą ZoneEnter by sprawę wyjaśnić, w przypadku niemożliwości rozwiązania sprawy na odległość, reklamowany przedmiot należy odesłać na adres firmy. 

§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI SKLEPU
1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.


Przejdź do strony głównej

Produkty w promocyjnych cenach

Copyright © Zoneenter.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone